Betingelser for leje af salen.

For at leje salen, skal du først oprette dig som bruger – foretages under ‘booking’

I forbindelse med brugeroprettelsen bliver du bedt om ‘Accept af lejebetingelser’

 

www.lejensal.dk

 

 1. Lejemålets ikrafttræden og ophør.

 

 • Lejemålet overtages og afleveres rengjort på det tidspunkt, som lejer har angivet på lejensal.dk´s kalender, da lejer bookede lokalerne.

 

 1. Lejemålets størrelse, anvendelse og forudsætninger.

 

 • Lejemålet omfatter omklædningsrum, køkken, toilet, hyggerum og spejlsalen.

Med i lejemålet følger brug af et styk højttaler hvor egen mobil, I-pad eller computer kan tilsluttes.

Desuden kan der frit benyttes kaffemaskine og andet køkkenudstyr.

 

 • Lokalerne kan anvendes til træning individuel og hold, dans, foredrag og børnefødselsdage. Uden udlejerens skriftlige samtykke må det lejede ikke anvendes til andet.

 

 • Der må kun benyttes indendørs sko i opholdsrummet og salen.

 

 • Lejer er bekendt med, at det lejede er godkendt til maksimalt 50 personer

 

 • Lejer er ansvarlig for at den aktivitet som lejer udøver i det lejede, ikke er i strid med offentlige forskrifter.

Såfremt aktiviteten, som lejer udøver i det lejede, kræver tilladelse fra offentlige myndigheder, herunder bygningsmyndigheder, brandmyndigheder, sundhedsmyndigheder, miljømyndigheder, arbejdstilsyn eller andre, indhenter lejer selv for egen regning sådanne tilladelser. Lejer skal underrette udlejer om myndighedskrav og skal sende udlejer kopi af myndighedskrav og tilladelser.

 

 • Lejer er ansvarlig for skader, der hidrører fra uforsvarlig behandling af det lejede. Lejer er desuden ansvarlig for skader der påføres lokalerne af andre, som lejer har givet adgang til lokalerne.

 

 1. Nøgler.
 • I forbindelse med leje af lokalerne på timebasis, kan nøglen hente hos Fysioterapi og Træning Nygade 1 B. Nøglen afleveres i postkassen placeret lige til højre for indgangsdøren.

 

I forbindelse med leje af lokalerne efter en fast månedlig aftale, kræves indgåelse af separat nøglekontrakt, hvori lejer hæfter personligt for erstatning ved bortkomne nøgler som det fremgår af nøglekontrakten.

 1. Forsikringer.

4.1   Det påhviler lejeren selv at være forsikret i forhold til ansvars-

forsikring og forsikring af eget inventar.

 

4.2   Det er udlejers ansvar at sørge for at lokalerne er forsikret ved brand-

og bygningskaskoforsikring, herunder forsikring ved indbrud.

 

4.3   Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke,

bortfalder lejekontrakten uden erstatning. Udlejer er desuden ikke

pligtig at tilbyde lejer lokaler i ejendommen, selvom denne efter

ødelæggelsen ombygges/genopføres.

 

 1. Skiltning.

 

 1. 1 Anbringelse af skilte, lysreklamer, radio- og fjernsynsantenner,

paraboler eller lignende på/udenfor bygningen, samt afdækning af

lejemålets vinduespartier herunder reklameskiltning på ruder, må kun

ske med udlejers forudgående skriftlige samtykke.

 

 1. Fremleje.

 

6.1   Lejer har ikke ret til fremleje af de lejede lokaler, medmindre en

skriftlig aftale indgås.